Adatkezelési tájékoztató

(érvényes 2018. május 25-től visszavonásig)

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

 

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a MICRA-S Piackutató-Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 2161 Csomád, Liget utca 14.; cégjegyzékszám: 13-06-061894; e-mail: admin@micramr.com; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő a tevékenységét elsősorban a www.ittelmondhatod.hu weboldalon fejti ki (továbbiakban: „Weboldal”).

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

–    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

–    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

–    A nyeremények adóterhei vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

 

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja kutatási adatbázis építése, kutatások szervezése, bonyolítása, ehhez kapcsolódóan nyereményjátékok szervezése. Ezen belül az adatkezelés célja:

–    az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

–    az érintett által megadott adatok rögzítése;

–    kutatásokhoz használható adatállomány építése;

–    kutatási minták összeállítása, érintettek meghívása kutatásba;

–    kutatás lebonyolítása;

–    kutatási eredmények értékelése, újabb kutatások folytatása;

–    kutatások utánkövetése, ismétlése

–    nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás;

–    a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez;

–    a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási kötelezettség merül fel. A bevallásra, megfizetésre a fenti 1.2. pontban meghatározott jogszabályok az irányadók.

 

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

 

3.1. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat az érintettől veszi fel, a Weboldalon történő regisztrációval.

3.2. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:

Az érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok név, e-mail cím, jelszó. Az adatok kezelésének célja az érintett azonosítása, kapcsolattartás, sorsolás. Az adatok megadása minden esetben önkéntes.

Az adatlapon megadott egyéb adatok. Az Adatkezelő a Weboldalon egy adatlapot alkalmaz, amelyen az érintett személyes adatai szerepel. Az adatkezelés célja ezen adatok tekintetében a kutatás. Az Adatkezelő számos kutatást (piackutatás, közvélemény-kutatás) végez, az egyes kutatásokban részt vevő személyeket a megadott adatok alapján választja ki. Amennyiben az érintett nem, vagy nem teljes körűen adja meg adatait, előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettet az érintett szempontjából irreleváns kutatásokra hívja meg, vagy az érintett kimarad számára releváns kutatásokból. Az érintett az adatokat a Weboldalon a saját profiljában adja meg. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja profilalkotásra (lásd alább, 3.4. pont). Az adatok megadása önkéntes, az érintett nem köteles valamennyi adat megadására.

Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő kezeli a sorsolások adatait, a nyertesek adatait, a nyereményre, a nyereményeljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat. A regisztráció, így a nyereményjátékon való részvétel önkéntes. Amennyiben az érintett nyer, és a nyereményét átveszi, ezáltal adókötelezettsége keletkezik, az adózással kapcsolatos adatkezelés törvényen alapuló, kötelező adatkezelés.

Kutatásokkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő kezeli azon adatot, hogy az érintett hány kutatásban vett részt, és milyen kutatásban vett részt. Az adatkezelés a kutatáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja további kutatások mintájának összeállításához, annak meghatározására, hogy az érintettet milyen kutatásokba hívja meg, a 3.4. pont szerinti profilalkotás során.

3.3. Az adatkezelés folyamata

Az érintett a Weboldalon önként regisztrálhat, a regisztráció nem kötelező, a regisztráció elmaradása az érintett számára semmilyen hátrányt nem okoz. Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja az adatait, azokat az adatkezelő kezeli, és a későbbiekben az érintettet a későbbiekben meghívja kutatásokra.

Amennyiben az Adatkezelő kutatást bonyolít, kiválasztja azon érintetteket, akik részese lehetnek a célcsoportnak, és ezen érintetteknek meghívót küld. A meghívó minden esetben tartalmazza az adott kutatás linkjét. Amennyiben az érintett a kutatásban részt vesz, kitölti az adott kutatás kérdőívét.

A részvétel minden esetben önkéntes, az érintett jogosult eldönteni, hogy mely kutatásban vesz részt.

Amennyiben az érintett kitölti az adott kutatáshoz tartozó kérdőívet, az Adatkezelő a kérdésekre adott válaszokat elkülönítve tárolja az érintett személyazonosító adataitól, vagyis utóbb nem állítható helyre, hogy az érintett milyen válaszokat adott.

Az Adatkezelő kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely kutatásban vett részt.

Előfordulhat, hogy egyes kutatások esetén fontos az adott kutatás folytatása, ennek során az érintett korábbi válaszainak megőrzése, ez alapján újabb kérdőív összeállítása, az egyes kérdőívekre adott válaszok összevetése. Az ilyen kutatások esetén az Adatkezelő minden esetben felteszi az érintettnek a kérdést, hogy hozzájárul-e a válaszai megőrzéséhez, és ez alapján a kutatás folytatásához. Amennyiben az érintett nem válaszol, vagy nemlegesen válaszol, az Adatkezelő a kutatási adatokat fentiekben írtak szerint elkülöníti az azonosító adatoktól. Amennyiben az érintett hozzájárul a kérdőív megőrzéséhez, azt az Adatkezelő kizárólag a kutatás folytatására használja fel. Az Adatkezelő ebben az esetben is haladéktalanul elkülöníti az adatokat, ha azok további megőrzésére már nincs szükség.

Az érintett a saját adatait bármikor módosíthatja a Weboldalra belépve, a saját profilján belül. Az érintett jogosult a profil felfüggesztésére, ebben az esetben az Adatkezelő a felfüggesztés időtartama alatt nem hívja meg az érintettet további kutatásra. Az érintett jogosult a profilja törlésére, ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli.

Amennyiben az Adatkezelő az érintettet meghívja terméktesztben való közreműködésre, és az érintett azt elfogadja, az Adatkezelő az adatokat átadja a Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037, Budapest, Montevideo u. 9.; cégjegyzékszám: 0110048280) részére, aki elküldi az érintettnek a termékmintát. A Central Médiacsoport Zrt. az adatokat törli a termékteszt lezárása (termékminta kiküldése, érintett válaszainak megküldése) után.

Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül rendszeresen szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékokhoz minden esetben szükséges regisztráció. Az érintett a profiljában tudja beállítani, hogy részt kíván-e venni az Adatkezelő által bonyolított nyereményjátékokban, vagy sem. Egyes esetekben a nyereményjátékban csak az újonnan regisztráltak vehetnek részt. Egyes esetekben a nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy az érintett megadja bizonyos adatait, vagy részt vegyen bizonyos kutatásban. Az Adatkezelő a nyereményjátékok során a játékszabályzatban meghatározottak szerint sorsol, és értesíti a nyerteseket.

3.4. Profilalkotás kutatási célból

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az Adatkezelő a Weboldalon a kutatási minta összeállítása során profilalkotást végez.

Amennyiben az érintett regisztrál, a hozzájárulása visszavonásáig az Adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, és őt kutatásba meghívni. Az Adatkezelő a kutatási minta összeállítása során felhasználja az érintett által megadott adatokat. Az, hogy az Adatkezelő az érintettet milyen kutatásba hívja meg, profilalkotás eredménye. Ennek során a kutatási minta összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintett az adott kutatás célcsoportjába tartozik-e. A kutatási meghívók kiküldését és a kutatás lezárását követően az Adatkezelő a teljes profilalkotást törli.

A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett milyen kutatásba kerül meghívásra.

A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja.

 

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

4.1. Kutatási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az adatkezelő elsődleges tevékenysége kutatás. Az Adatkezelő az adatbázisát abból a célból építi, hogy kutatásokat végezzen. Az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat felhasználja kutatási minták összeállítására, amely alapján az érintetteket meghívja kutatásokra. A kutatások bonyolítása a fenti 3.3. pontban meghatározottak szerint történik.

Az érintett a profilja felfüggesztésével átmenetileg, törlésével véglegesen megszüntetheti a meghívásokat.

A kutatás során profilalkotás történik, a fenti 3.4. pontban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, postai úton küldött nyeremények esetében levelezési címe, a Weboldalon megadott adatok.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kutatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 4.2. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek. A sorsolás során az Adatkezelő az e-mail címek alapján sorsol, a játékszabályzatban meghatározottak szerint, majd értesíti a nyerteseket. A nyeremények eljuttatása a játékszabályzatban meghatározottak szerinti történik. Az Adatkezelő a nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket teljesíti.

Az Adatkezelő az adott weboldalon a nyertesek nevét közzéteszi, kivéve, ha az érintett ezt megtiltja.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

 4.3. Termékteszthez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő termékteszteket szervez és bonyolít. A terméktesztek esetében az Adatkezelő meghívja az érintettet a terméktesztre, és amennyiben a érintett az adott terméktesztre alkalmas, adatait (név és postacím) átadja a Central Médiacsoport Zrt. részére. Az érintettel a Central Médiacsoport Zrt.veszi fel a kapcsolatot, és a Central Médiacsoport Zrt. küldi el a termékmintát. A Central Médiacsoport Zrt. a termékteszt lezárását követően minden adatot töröl. Az érintett a termékteszt után az Adatkezelő részére juttatja el válaszait, amelyeket az Adatkezelő dolgoz fel.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím, postacím.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a termékteszt szervezése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

4.4. keresdagalambot.hu közösséghez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása:  Az adatkezelő elsődleges tevékenysége kutatás. Az adatkezelő az adatbázisát abból a célból építi, hogy kutatásokat végezzen. Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat felhasználja kutatási minták összeállítására, amely alapján az érintetteket meghívja kutatásokra. A kutatások bonyolítása a fenti 3.3. pontban meghatározottak szerint történik.

A keresdagalambot.hu oldalon keresztül érkező érintettek regisztrációkor megadott adatait adatkezelő a keresdagalambot.hu oldalt üzemeltető kérésére köteles átadni a keresdagalambot.hu domain üzemeltetőjének, aki vállalja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elveknek mindenben megfelelően kezeli az átadott adatokat.

Az érintett a profilja felfüggesztésével átmenetileg, törlésével véglegesen megszüntetheti a meghívásokat.

A kutatás során profilalkotás történik, a fenti 3.4. pontban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, postai úton küldött nyeremények esetében levelezési címe, a Weboldalon megadott adatok.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kutatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik.

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.

Adatfeldolgozók:

Central Médiacsoport Zrt, Budapest, terméktesztek termékeinek kiküldése

GA Budapest Bt., Budapest; interjúzás és adatelemzés

M-Trader Kft, Budapest, webhosting, webfejlesztés

Docler Kft., Budapest, webhosting

5.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  • a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Amennyiben az érintett felfüggeszti a profilját több, mint egy évre, vagy a kutatási meghívókra több, mint egy évig nem reagál, az Adatkezelő az érintettnek megerősítést kérő e-mailt küld. Amennyiben az érintett nem erősíti meg hozzájárulását, az adatait az Adatkezelő törli.
  • b) Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
  • c) Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
  • d) Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
  • e) Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

  • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

Budapest, 2022. május 15.