Részvételi szabályzat

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a www.ittelmondhatod.hu online kutatási panelba való regisztrációval, az online kutatási panel regisztrált tagjai számára meghirdetett online kutatásokhoz kapcsolódó ingyenes nyereményjátékokban való részvétellel és adatkezelés feltételeivel, valamint a sorsolásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A nyereményjáték megnevezése

A nyereményjáték megnevezés alatt a www.ittelmondhatod.hu közösségbe való regisztrációhoz kapcsolódó Online Kutatási Panel nyereményjátékot (továbbiakban: Regisztrációs nyereményjáték) az egyes meghirdetett kutatásokhoz kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Kutatási nyereményjáték) kell érteni.

 1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjátékot a Micra-S Bt.  (székhely: 2161 Csomád, Liget utca 14., cégjegyzékszám: 13-06-061894, adószám: 25684304-2-13, NAIH-117210/2017; NAIH-141569/2018) mint Szervező (továbbiakban helyenként: Adatkezelő) végzi.

2. A nyereményjáték időtartama

Regisztrációs nyereményjáték: Jelenleg nincs regisztrációs nyereményjáték folyamatban.

Kutatási nyereményjáték: a kutatási nyereményjátékok 2017. április 21. 0:00 órától visszavonásig tartanak. Az egyes kérdőívek kitöltésére felkérő felhívásokban külön kerül meghatározásra az adott kutatási nyereményjáték időtartama.

3. A sorsolás időpontja és helyszíne

Regisztrációs nyereményjáték sorsolásának időpontja: Jelenleg nincs regisztrációs nyereményjáték folyamatban.

Kutatási nyereményjáték sorsolásának időpontja: a sorsolások időpontjai minden hónap utolsó napját követő munkanap.

Sorsolás helyszíne: a nyeremény sorsolása a Szervező székhelyén (2161 Csomád, Liget utca 14.) történik.

4. Nyereményjáték részvételi feltételek

4.a. A Regisztrációs nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Regisztrációs nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a www.ittelmondhatod.hu oldalon a regisztrációs kérdőív maradéktalan kitöltésével és a regisztrációs kérdőíven jelölik nyereményjátékban való részvételi szándékukat a jelölőnégyzetben. Regisztrációs nyereményjátékban való részvétel további feltétele, a megnyerni kívánt nyeremény kiválasztása a regisztráció során.

A Résztvevő a regisztrációs adatlap kitöltésekor (név, email, jelszó megadása) fogadhatja el az Adatkezelési Tájékoztatóban részletesen leírt adatkezelési feltételeket, és az ezután megküldött érvényesítő e-mailben található link lekattintásával jut a regisztrációs kérdőívhez, amelynek kitöltésével nyilatkozik 18. életévének betöltéséről, és amennyiben részt kíván venni a regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjátékban , elfogadja a jelen Online Kutatási Panel Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatot. .

A nyereményjátéknak és a regisztráció feltételeinek megfelelően egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címmel regisztrál a www.ittelmondhatod.hu online kutatási panelbe, a Szervező kizárja őt a nyereményjátékból és a további kutatásokból is.

4.b. Az egyes Kutatási nyereményjátékok vonatkozásában a kérdőív kitöltésére történő felhívásban megadott  kérdőívet kell maradéktalanul kitöltenie a résztvevőnek (továbbiakban: Résztvevő). A kérdőív kitöltésére történő felhívás történhet az ittelmondhatod.hu online közösségbe történt  regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailes üzenetekben (továbbiakban: Paneltagok meghívása) vagy weboldalakon felbukkanó kérdőívekben, a kitöltésére felhívó hirdetésekben található felhívás (továbbiakban: Külső résztvevők meghívása).

 Valamennyi nyereményjátékra vonatkozik, hogy nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 • 18. életévüket be nem töltött személyek,
 • nem természetes személyek,
 • nem cselekvőképes személyek,
 • magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) nem rendelkező személyek,
 • Micra-S Bt. munkavállalói, alkalmazottai, a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködőként, megbízottként résztvevő gazdálkodó szervezet(ek) tulajdonosai, munkavállalói, vagy megbízottjai.

5. Nyeremények

Regisztrációs nyereményjáték során választható nyeremények: Jelenleg nincs regisztrációs nyereményjáték folyamatban.

Az egyes Résztvevők csak egy, a regisztrációkor általuk választott nyeremény sorsolásán vesznek részt.

Kutatási nyereményjáték: az egyes kérdőívek kitöltésére külön kerül meghatározásra az adott kutatáshoz kapcsolódó nyeremény.

6. A sorsolás menete

A sorsolás számítógépes program segítségével történő véletlenszám-generálással zajlik, melynek során az 5. pontban részletezett Részvevők regisztráció során megadott e-mail címei közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra az alábbiakban meghatározott nyertes és pótnyertes. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyertes helyébe lépni.

 • A Regisztrációs nyereményjáték során minden egyes nyereményhez 1 fő főnyertes és 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
 • A Kutatási nyereményjáték esetén az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó üzenetekben meghatározott számú, minimum 1 fő maximum 15 fő főnyertes, és ugyanennyi fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

7. A nyertesek értesítése

A nyertest a Szervező a sorsolás után 10 (tíz) naptári napon belül elektronikus úton, a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, egyben tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről, egyezteti annak átadásához szükséges további személyes adatait. A nyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel.

A nyeremény kisorsolásakor a pótnyertes nyeremény igénye abban az esetben léphet életbe, ha valamely főnyertes bármilyen okból nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, vagy a főnyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel.

A határidőn túl a főnyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt, a jogosultságát a nyereményre elveszíti.

A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Részvevő által történt hibás vagy téves adatszolgáltatásból, illetve a Résztvevő által a regisztrációkor megadott e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából vagy ahhoz kapcsolódó költségekből, károkból, veszteségekből adódó vitás ügyekért.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertes személy a nyereményről szóló elektronikus értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 20 (húsz) naptári napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

A nyeremények átadása postai úton történik, a nyertessel egyeztetett lakcímre (létező postai/értesítési címre) történő postai kézbesítéssel. A postai úton történő nyeremény-átadás kizárólag egy alkalommal történik, költségeit a Szervező viseli. Sikertelen kézbesítés (pl. nem valós postai/értesítési cím) esetén a nyertes a nyereményjogosultságát elveszti.

A nyeremény írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban (tanúk előtt) visszautasítható. A nyeremény azonban másra át nem ruházható és készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

A Szervező teljes egészében átvállalja a nyereményre vonatkozó, jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

A nyeremény személyes átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény beváltásának vagy felhasználásának helyszínére történő utazási költsége) a nyertest terhelik.

8. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékban résztvevők a regisztrációkor a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik, magukra nézve kötelezőnek fogadják el, melyeket az erre biztosított jelölő négyzetben jelölik.

A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak megszegése esetén bármely Részvevőtől előzetes értesítés nélkül megvonhatja.

A nyereményjátékkal, illetve a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeiben foglaltakkal kapcsolatosan a segitseg@ittelmondhatod.hu e-mail címen érdeklődhet.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot különösen indokolt esetben megváltoztathassa (többek között pl.: a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) úgy, hogy az a Résztvevőket hátrányosan nem érintheti.

A nyereményjáték a Résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

9. Adatkezelési rendelkezések

A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező/Adatkezelő:

 • személyes adataikat (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, földrajzi elérhetőség (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) a sorsolás lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • nyereményre való jogosultság esetében nevüket (vezetéknév és keresztnév) és földrajzi elérhetőségüket (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint és ideig kezelje;
 • nyereményre való jogosultság esetében nevüket (vezetéknév és keresztnév) és földrajzi elérhetőségük (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) irányítószáma szerinti település nevét  ittelmondhatod.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül Adatkezelőt a segitseg@ittelmondhatod.hu e-mail címen vagy a Micra-S Bt.  2161 Csomád, Liget utca 14.  postai címen lehet keresni.

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
 • helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
 • tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,
 • törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az Infotv. 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti az online kutatási panelbe regisztrált személy az adatai törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatainak kezelésére vonatkozó írásos visszavonást (letiltást), illetve a regisztráció során tett nyilatkozatainak visszavonását a következőképpen teheti meg:

 • az ittelmondhatod.huhonlapon belépve a regisztrációjának törlésével;
 • segitseg@ittelmondhatod.hu e-mail címre, vagy a Micra-S Bt.  2161 Csomád, Liget utca 14.  postai címre kifejezetten erre irányuló nyilatkozatának megküldésével.

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121860/2017

Amennyiben egy Résztvevő a nyereményjátékban nem kíván részt venni, a segitseg@ittelmondhatod.hu e-mail címen ezt bejelentheti, vagy a regisztrációs kérdőív végén nyilatkozhat erről, vagy a www.ittelmondhatod.hu honlapon a Profilom menüpontban található jelölő négyzet segítségével beállíthatja.

A Résztvevő a személyes adatainak a nyereményjáték vonatkozó adatbázisából való törlése céljából vagy a személyes adataiknak módosítása céljából eljuttatott írásbeli kérésének teljesítése a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 3 munkanapon belül történik meg.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodik a Résztvevők személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek személyes adatok megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A jelen nyereményjáték szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdés esetén további tájékoztatást a Résztvevő az alábbi elérhetőségen kaphat: segitseg@ittelmondhatod.hu , illetve Micra-S Bt.  2161 Csomád, Liget utca 14.

Csomád, 2017. március 30. (módosítva: 2017. június 3.)