Részvételi szabályzat

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a www.ittelmondhatod.hu online kutatási panelba való regisztrációval, az online kutatási panel regisztrált tagjai számára meghirdetett online kutatásokhoz kapcsolódó ingyenes nyereményjátékokban való részvétellel és adatkezelés feltételeivel, valamint a sorsolásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A nyereményjáték megnevezése

A nyereményjáték megnevezés alatt a www.ittelmondhatod.hu közösségbe való regisztrációhoz kapcsolódó Online Kutatási Panel nyereményjátékot (továbbiakban: Regisztrációs nyereményjáték) az egyes meghirdetett kutatásokhoz kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Kutatási nyereményjáték) kell érteni.

  1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjátékot a Micra-S Bt.  (székhely: 2161 Csomád, Liget utca 14., cégjegyzékszám: 13-06-061894, adószám: 25684304-2-13, NAIH-117210/2017; NAIH-141569/2018) mint Szervező (továbbiakban helyenként: Adatkezelő) végzi.

2. A nyereményjáték időtartama

Kutatási nyereményjáték: a kutatási nyereményjátékok 2017. április 21. 0:00 órától visszavonásig tartanak. Az egyes kérdőívek kitöltésére felkérő felhívásokban külön kerül meghatározásra az adott kutatási nyereményjáték időtartama.

Regisztrációs nyereményjáték: a legközelebbi regisztrációs nyereményjáték 2024. februárjában várható.

3. A sorsolás időpontja és helyszíne

Kutatási nyereményjáték sorsolásának időpontja: a sorsolások időpontjai minden hónap utolsó napját követő munkanap, vagy ettől eltérően, amennyiben a kutatási felhívásban máshogy kerül rögzítésre.

Sorsolás helyszíne: a nyeremény sorsolása a Szervező székhelyén (2161 Csomád, Liget utca 14.) történik.

4. Nyereményjáték részvételi feltételek

4.a. A Regisztrációs nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Regisztrációs nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a www.ittelmondhatod.hu oldalon a regisztrációs kérdőív maradéktalan kitöltésével és a regisztrációs kérdőíven jelölik nyereményjátékban való részvételi szándékukat a jelölőnégyzetben. Regisztrációs nyereményjátékban való részvétel további feltétele, a megnyerni kívánt nyeremény kiválasztása a regisztráció során.

A Résztvevő a regisztrációs adatlap kitöltésekor (név, email, jelszó megadása) fogadhatja el az Adatkezelési Tájékoztatóban részletesen leírt adatkezelési feltételeket, és az ezután megküldött érvényesítő e-mailben található link lekattintásával jut a regisztrációs kérdőívhez, amelynek kitöltésével nyilatkozik 18. életévének betöltéséről, és amennyiben részt kíván venni a regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjátékban , elfogadja a jelen Online Kutatási Panel Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatot.

A nyereményjátéknak és a regisztráció feltételeinek megfelelően egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címmel regisztrál a www.ittelmondhatod.hu online kutatási panelbe, a Szervező kizárja őt a nyereményjátékból és a további kutatásokból is.

4.b. Az egyes Kutatási nyereményjátékok vonatkozásában a kérdőív kitöltésére történő felhívásban megadott  kérdőívet kell maradéktalanul kitöltenie a résztvevőnek (továbbiakban: Résztvevő). A kérdőív kitöltésére történő felhívás történhet az ittelmondhatod.hu online közösségbe történt  regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailes üzenetekben (továbbiakban: Paneltagok meghívása) vagy weboldalakon felbukkanó kérdőívekben, a kitöltésére felhívó hirdetésekben található felhívás (továbbiakban: Külső résztvevők meghívása).

 Valamennyi nyereményjátékra vonatkozik, hogy nyereményjátékban nem vehetnek részt:

  • 18. életévüket be nem töltött személyek,
  • nem természetes személyek,
  • nem cselekvőképes személyek,
  • magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) nem rendelkező személyek,
  • Micra-S Bt. munkavállalói, alkalmazottai, a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködőként, megbízottként résztvevő gazdálkodó szervezet(ek) tulajdonosai, munkavállalói, vagy megbízottjai.

5. Nyeremények

Aktuális regisztrációs nyereményjáték: az ittelmondhatod.hu online közösséghez csatlakozók (regisztrálók és a profil kérdőívet kitöltők) körében kisorsolásra kerül 6 darab, egyenként 25.000 Ft értékű Edenred ajándékkártya.

Keresdagalambot.hu regisztrációs nyereményjáték: a keresdagalambot.hu és az ittelmondhatod.hu online közösséghez csatlakozók körében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 5 db egyenként 10 000 Ft értékű Budapest Park voucher; 10 db egyenként 5 000 Ft értékű drogerie markt vásárlási utalvány.

Kutatási nyereményjáték: az egyes kérdőívek kitöltésére külön kerül meghatározásra az adott kutatáshoz kapcsolódó nyeremény.

6. A sorsolás menete

A sorsolás számítógépes program segítségével történő véletlenszám-generálással zajlik, melynek során az 5. pontban részletezett Részvevők regisztráció során megadott e-mail címei közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra az alábbiakban meghatározott nyertes és pótnyertes. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyertes helyébe lépni.

  • A Regisztrációs nyereményjáték során minden egyes nyereményhez 1 fő főnyertes és 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
  • A Kutatási nyereményjáték esetén az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó üzenetekben meghatározott számú, minimum 1 fő maximum 15 fő főnyertes, és ugyanennyi fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

7. A nyertesek értesítése

A nyertest a Szervező a sorsolás után 10 (tíz) naptári napon belül elektronikus úton, a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, egyben tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről, egyezteti annak átadásához szükséges további személyes adatait. A nyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel.

A nyeremény kisorsolásakor a pótnyertes nyeremény igénye abban az esetben léphet életbe, ha valamely főnyertes bármilyen okból nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, vagy a főnyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel.

A határidőn túl a főnyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt, a jogosultságát a nyereményre elveszíti.

A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Részvevő által történt hibás vagy téves adatszolgáltatásból, illetve a Résztvevő által a regisztrációkor megadott e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából vagy ahhoz kapcsolódó költségekből, károkból, veszteségekből adódó vitás ügyekért.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertes személy a nyereményről szóló elektronikus értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 20 (húsz) naptári napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

A nyeremények átadása postai úton történik, a nyertessel egyeztetett lakcímre (létező postai/értesítési címre) történő postai kézbesítéssel. A postai úton történő nyeremény-átadás kizárólag egy alkalommal történik, költségeit a Szervező viseli. Sikertelen kézbesítés (pl. nem valós postai/értesítési cím) esetén a nyertes a nyereményjogosultságát elveszti.

A nyeremény írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban (tanúk előtt) visszautasítható. A nyeremény azonban másra át nem ruházható és készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

A Szervező teljes egészében átvállalja a nyereményre vonatkozó, jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

A nyeremény személyes átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény beváltásának vagy felhasználásának helyszínére történő utazási költsége) a nyertest terhelik.

8. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékban résztvevők a regisztrációkor a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik, magukra nézve kötelezőnek fogadják el, melyeket az erre biztosított jelölő négyzetben jelölik.

A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak megszegése esetén bármely Részvevőtől előzetes értesítés nélkül megvonhatja.

A nyereményjátékkal, illetve a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeiben foglaltakkal kapcsolatosan a segitseg@ittelmondhatod.hu e-mail címen érdeklődhet.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot különösen indokolt esetben megváltoztathassa (többek között pl.: a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) úgy, hogy az a Résztvevőket hátrányosan nem érintheti.

A nyereményjáték a Résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

9. Adatkezelési rendelkezések

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek. A sorsolás során az Adatkezelő az e-mail címek alapján sorsol, a játékszabályzatban meghatározottak szerint, majd értesíti a nyerteseket. A nyeremények eljuttatása a játékszabályzatban meghatározottak szerinti történik. Az Adatkezelő a nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket teljesíti.

Az Adatkezelő az adott weboldalon a nyertesek nevét közzéteszi, kivéve, ha az érintett ezt megtiltja.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

Adatkezelési tájékoztató: A jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó egyéb információkat. 

Csomád, 2017. március 30. (módosítva: 2021. június 30.)